Skip
          redundant pieces

 Avary Kolasinski